Ons bureau: ActiviteitenSurf naar onze specifieke kwaliteiten:
Communicatieadvies
Films
Tekstproducties
Ontwerpproducties
Interactieve middelen
Evenementen
Frisse gedachtenkronkels

Communicatie is een activiteit van een zender die de bedoeling heeft om naar één of meer ontvangers al dan niet met behulp van een medium een boodschap over te dragen teneinde bij die ontvanger(s) iets te bewerkstelligen. Quick Scan! communicatie adviseert bedrijven en organisaties bij hun in- en externe communicatiebeleid. Hoe communiceren we in- en extern met onze doelgroepen, wat is het probleem, wat is de strategie, welke toon hanteren we, welk middel past bij welke doelgroep en wat is het budget?
Voor enkele cases surf naar onze rubriek Onze klanten.

Intern voor extern
Maar voordat je als bedrijf extern kan communiceren, moet het intern goed zitten: de interne markt wordt vaak veronachtzaamd. Het gevolg kan zijn dat medewerkers het beoogde externe resultaat bewust of onbewust ondermijnen door gebrekkige betrokkenheid of informatie. Er is geen commitment voor het beoogde externe communicatiedoel.

Invloed omgeving
Uiteraard speelt communicatie zich niet in een vacuüm af: communicatie vindt plaats binnen een bepaalde context en die omgeving heeft invloed op de communicatie. Daar zal de zender dan ook terdege rekening mee moeten houden. De wensen van de zender en de ontvanger en zijn omgeving moeten zo veel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Dat kan alleen als er geanalyseerd is wat het communicatieprobleem is: stel een diagnose. Stap twee vormt het formuleren van de doelstelling en de doelgroep. Vervolgens zal er een plan met een begroting opgesteld worden. De strategie voor de communicatie krijgt eveneens een prominente plaats. Een goed plan houdt tevens rekening met de afbreukrisico's en de kansen van de communicatie, gaat in op de toonzetting en de organisatie van de communicatie. Tevens is opgenomen hoe de communicatie geevalueerd wordt. Bovendien kent het plan een middelenmatrix en een tijdschaal waarop exact is aangegeven wie wat, wanneer, hoe, met welke middelen doet, voor welke doelgroepen en wat de kosten zijn. Samen met Quick Scan! communicatie kunt u zo tot een planmatige aanpak van uw communicatiebeleid komen. Vervolgens staan we klaar om het plan met u uit te voeren.